Behandelpraktijk Asja

logo Asja
 

Menu


Welkom

Missie - visie

Wie zijn wij?

Methodes

Werkwijze en tarieven

Algemene Voorwaarden

Contact en bereikbaarheid

Links

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van Behandelpraktijk Asja. Behandelpraktijk Asja behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.
Behandelaar Jeannot Kant is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH) en hij ontvangt ieder jaar een licentie welke zichtbaar in de praktijk is opgehangen. Deze licentie wordt jaarlijks verstrekt en garandeert dat hij voldoet aan de benodigde eisen t.a.v. opleidingen, bijscholing en intervisie.
Behandelpraktijk Asja is gehouden aan de vastgestelde beroepscode, gedragsregels en beroepsprofielen voor therapeuten zoals de NBVH en RBZC deze hanteren.
De cliŽnt sluit samen met de behandelaar(s) van Asja een behandelovereenkomst waarin rechten en plichten van beide zijden zijn geregeld. Hierin staan ook de belangrijkste formele gegevens van de cliŽnt en de gemaakte hulpverleningsafspraken. De behandelovereenkomst wordt door de cliŽnt en de behandelaar(s) ondertekend en voorzien van een dagtekening. In het eerste gesprek ontvangt de cliŽnt de Algemene Voorwaarden.
Consulten, gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen de behandelaar(s) en cliŽnt(en) plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. De behandelaars zullen nooit enige mededeling doen aan derde partijen, over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de cliŽnt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.
Deelname aan een sessie of consult is vrijwillig. Omdat geen enkele therapie 100% garanties biedt kan ook Behandelpraktijk Asja geen garanties op het eindresultaat geven. Wel garandeert Asja dat de behandelaars hun uiterste best doen om de  cliŽnt te helpen. Zij maken daarbij gebruik van gangbare en beproefde technieken binnen hun specialisaties. De cliŽnt is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden tijdens en na de sessie, behandeling en/of consult.
De cliŽnt past interventies, waarvan hij/zij heeft kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliŽnt zijn aangeleerd worden uitsluitend door de cliŽnt zelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarden aan anderen worden aangeleerd of overgedragen.
Behandelpraktijk Asja en zijn behandelaars aanvaarden geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliŽnt onverantwoord handelt, dan wel zonder overleg andere therapieŽn aangaat of is aangegaan dan wel enige medische of andere, voor de therapie belangwekkende informatie, heeft verzwegen of achtergehouden.
Behandelpraktijk Asja en zijn behandelaars zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals o.a. gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. De cliŽnt vrijwaart hen tegen alle aanspraken van derden terzake.
Behandelpraktijk Asja en zijn behandelaars zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of ziekte, noch voor schade aan eigendommen van cliŽnten, noch voor schade veroorzaakt door cliŽnten voortvloeiend uit of verband houdend met de behandelingen, sessies en consulten.
Behandelpraktijk Asja en zijn behandelaars verplichten zich de cliŽnt door te verwijzen naar een collega, zorgverlener of arts, indien de behandeling niet geŽigend en/of toereikend is.
Behandelpraktijk Asja en zijn behandelaars behouden zich het recht voor om cliŽnten (met opgave van redenen) te weigeren. Zij kunnen de overeenkomst eenzijdig onder vermelding van argumenten beŽindigen indien redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzetten.
Indien de cliŽnt voortzetting van de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan de cliŽnt deze eenzijdig beŽindigen (met inachtneming van het tijdig afzeggen van een afspraak).
De cliŽnt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de sessie in rekening worden gebracht.
Behandelpraktijk Asjaverplicht zich aan het tarief te houden zoals beschreven op de website. Betalingswijze van de behandeling is contant of via bankoverschrijving per sessie. In de praktijk is er geen mogelijkheid tot pinnen. Een factuur wordt na de behandeling meteen meegegeven of nagestuurd.
De cliŽnt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaraties bij zijn/haar ziektekostenverzekeraar. De cliŽnt dient zelf te informeren of de ziektekostenverzekeraar de sessie vergoedt. De factuur van
Behandelpraktijk Asja is voorzien van alle noodzakelijke  informatie t.b.v. de vergoeding door de zorgverzekeraar. Daadwerkelijke vergoeding van de declaraties valt buiten de verantwoordelijkheid van Behandelpraktijk Asja.
Voor eventuele onopgeloste klachten over de behandeling waarbij Jeannot Kant de hoofdbehandelaar is, kan de cliŽnt zich wenden tot de klachtencommissie van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten.© 2014-2016 Behandelpraktijk Asja.